Đang tải...
  • 2 KHÁCH SẠN EMILY ĐÀ NẴNGEmily Hotel & Apartments toạ lạc tại số 40 đường An Thượng 1, chỉ cách bãi biển Mỹ Khê nổi tiếng chưa đến 5 phút đi bộ, từ khung cửa sổ của khách sạn, bãi biển với bờ cát trắng sẽ trải dài ngay trước mắt bạn. Cách trung tâm thành phố chưa đầy 3km, bạn sẽ có dịp tham gia các hoạt động giải trí của người dân địa phương trên con phố Bạch Đằng nhộn nhịp, tham quan Bảo tàng Chăm hay thưởng thức các món ăn đặc sản của Đà Nẵng. Các trung tâm mua sắm, khu vui chơi giải trí, ngân hàng và sân bay cũng nằm trong vòng bán kính 4km, rất thuận tiện cho Quý khách dù là đi nghỉ dưỡng hay cho chuyến công tác của mình.
  • 2 Không ngừng sáng tạo - Không ngừng đổi mớiCùng sự phát triển là các nhu cầu tiện nghi, sang trọng cũng như đòi hỏi tính thẩm mỹ ngày một hoàn thiện hơn đối với sản phẩm thang máy. Đó chính là mục tiêu, là động lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ - công nhân viên Công ty thang máy Đại Thiên Á
  • 2 NHÀ Ở GIA ĐÌNH PHONG CÁCH NHÀ Ở GIA ĐÌNH
  • 2 TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI - ĐÀ NẴNG.
  • 2 Với chế độ bảo trì và sửa chửa nhanh chóngChúng tôi khẳng định đem đến cho quý khách dịch vụ sửa chữa, bảo trì thang máy tốt nhất. Chúng tôi luôn dự phòng sẵn tại đủ chủng loại phụ tùng thiết bị để thay thế chủ yếu và đồng bộ cho nhiều thang máy nhãn hiệu khác nhau đảm bảo cho việc bảo hành bảo trì tốt nhất.
  • 2 Đại thiên á Sự lựa chọn tốt Nhất của quý kháchĐến với công ty Đại thiên Á, Quý khách có thể hoàn toàn tin tưởng và yên tâm về "Chất lượng, Độ thẩm mỹ, Tính an toàn và Giá cả" vì Thang máy Đại Thiên Á đang quy tụ những thành viên có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề và đa dạng trong lĩnh vực thang máy ở Việt Nam

Những Dịch Vụ Của Công Ty

 NHÖÕNG DÒCH VUÏ CUÛA COÂNG TY

-         Baûo haønh vaø baûo trì

-         Dòch vuï goïi khaån caáp

-         Tö vaán khaùch haøng

Coâng ty Ñaïi Thieân AÙ chuùng toâi coù ñuû naêng löïc baûo trì, baûo haønh thang maùy, ñoàng thôøi chuùng toâi cuõng aùp duïng tieâu chuaån baûo haønh cho heä thoáng thang maùy cuûa coâng trình trong thôøi gian 18 thaùng keå töø ngaøy baøn giao, ñöa vaøo söû duïng, bao goàm caùc dòch vuï sau:

-      Tö vaán kyõ thuaät vaø höôùng daãn söû duïng thang maùy cho nhaân vieân cuûa chuû ñaàu tö tröôùc khi ñöa heä thoáng thang maùy vaøo söû duïng .

-         Thöïc hieän coâng taùc baûo trì heä thoáng thang maùy ñònh kyø 01laàn/01 thaùng.

-         Saün saøng ñaùp öùng kòp thôøi caùc yeâu caàu söõa chöõa thang maùy cuûa khaùch haøng 24/24 trong voøng 01 giôø keå töø khi nhaän ñöôïc yeâu caàu cuûa khaùch haøng, nhaân vieân kyõ thuaät cuûa chuùng toâi seõ coù maët ñeå söõa chöõa vaø ñöa thang trôû laïi traïng thaùi hoaït ñoäng bình thöôøng.

Hỗ trợ trực tuyến