Đang tải...
  • 2 Không ngừng sáng tạo - Không ngừng đổi mớiCùng sự phát triển là các nhu cầu tiện nghi, sang trọng cũng như đòi hỏi tính thẩm mỹ ngày một hoàn thiện hơn đối với sản phẩm thang máy. Đó chính là mục tiêu, là động lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ - công nhân viên Công ty thang máy Đại Thiên Á
  • 2 MẶT TIỀN THANG MÁY trang trí mặt tiền cửa tầng thang máy
  • 2 NHÀ Ở GIA ĐÌNH PHONG CÁCH NHÀ Ở GIA ĐÌNH ĐƯỢC THIẾT KẾ VỚI ĐỘ THẨM MỸ CAO- CÙNG VỚI CHẤT LƯỢNG HOÀN HẢO
  • 2 THANG MÁY - KARAOKE NICE CLUB33 Bàu Trảm - Q.Thanh Khê - TP.Đà Nẵng
  • 2 THANG MÁY MINI GIA ĐÌNH THANG MÁY MINI GIA ĐÌNH - THIẾT KẾ KHUNG NHÔM + VÁCH KÍNH CƯỜNG LỰC
  • 2 Thang Máy Đại Thiên Á - Sự Lựa Chọn tốt nhất CÔNG TY THANG MÁY ĐẠI THIÊN Á Đơn vị cung cấp lắp đặt thang máy tại Đà Nẵng và các tỉnh Miền Trung : Với Phương Châm phục vụ Khách Hàng : An toàn tuyệt đối Chất lượng hoàn hảo Đẳng cấp vượt trội Đầu tư hiệu quả cao An tâm sử dụng dài lâu ĐẠI THIÊN Á CHẤT LƯỢNG – UY TÍN – CHI PHÍ HỢP LÝ
  • 2 Với chế độ bảo trì và sửa chửa nhanh chóngChúng tôi khẳng định đem đến cho quý khách dịch vụ sửa chữa, bảo trì thang máy tốt nhất. Chúng tôi luôn dự phòng sẵn tại đủ chủng loại phụ tùng thiết bị để thay thế chủ yếu và đồng bộ cho nhiều thang máy nhãn hiệu khác nhau đảm bảo cho việc bảo hành bảo trì tốt nhất.

Những Dịch Vụ Của Công Ty

 NHÖÕNG DÒCH VUÏ CUÛA COÂNG TY

-         Baûo haønh vaø baûo trì

-         Dòch vuï goïi khaån caáp

-         Tö vaán khaùch haøng

Coâng ty Ñaïi Thieân AÙ chuùng toâi coù ñuû naêng löïc baûo trì, baûo haønh thang maùy, ñoàng thôøi chuùng toâi cuõng aùp duïng tieâu chuaån baûo haønh cho heä thoáng thang maùy cuûa coâng trình trong thôøi gian 18 thaùng keå töø ngaøy baøn giao, ñöa vaøo söû duïng, bao goàm caùc dòch vuï sau:

-      Tö vaán kyõ thuaät vaø höôùng daãn söû duïng thang maùy cho nhaân vieân cuûa chuû ñaàu tö tröôùc khi ñöa heä thoáng thang maùy vaøo söû duïng .

-         Thöïc hieän coâng taùc baûo trì heä thoáng thang maùy ñònh kyø 01laàn/01 thaùng.

-         Saün saøng ñaùp öùng kòp thôøi caùc yeâu caàu söõa chöõa thang maùy cuûa khaùch haøng 24/24 trong voøng 01 giôø keå töø khi nhaän ñöôïc yeâu caàu cuûa khaùch haøng, nhaân vieân kyõ thuaät cuûa chuùng toâi seõ coù maët ñeå söõa chöõa vaø ñöa thang trôû laïi traïng thaùi hoaït ñoäng bình thöôøng.

Hỗ trợ trực tuyến