Đang tải...
  • 2 KHÁCH SẠN EMILY ĐÀ NẴNGEmily Hotel & Apartments toạ lạc tại số 40 đường An Thượng 1, chỉ cách bãi biển Mỹ Khê nổi tiếng chưa đến 5 phút đi bộ, từ khung cửa sổ của khách sạn, bãi biển với bờ cát trắng sẽ trải dài ngay trước mắt bạn. Cách trung tâm thành phố chưa đầy 3km, bạn sẽ có dịp tham gia các hoạt động giải trí của người dân địa phương trên con phố Bạch Đằng nhộn nhịp, tham quan Bảo tàng Chăm hay thưởng thức các món ăn đặc sản của Đà Nẵng. Các trung tâm mua sắm, khu vui chơi giải trí, ngân hàng và sân bay cũng nằm trong vòng bán kính 4km, rất thuận tiện cho Quý khách dù là đi nghỉ dưỡng hay cho chuyến công tác của mình.
  • 2 Không ngừng sáng tạo - Không ngừng đổi mớiCùng sự phát triển là các nhu cầu tiện nghi, sang trọng cũng như đòi hỏi tính thẩm mỹ ngày một hoàn thiện hơn đối với sản phẩm thang máy. Đó chính là mục tiêu, là động lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ - công nhân viên Công ty thang máy Đại Thiên Á
  • 2 NHÀ Ở GIA ĐÌNH PHONG CÁCH NHÀ Ở GIA ĐÌNH
  • 2 TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI - ĐÀ NẴNG.
  • 2 Với chế độ bảo trì và sửa chửa nhanh chóngChúng tôi khẳng định đem đến cho quý khách dịch vụ sửa chữa, bảo trì thang máy tốt nhất. Chúng tôi luôn dự phòng sẵn tại đủ chủng loại phụ tùng thiết bị để thay thế chủ yếu và đồng bộ cho nhiều thang máy nhãn hiệu khác nhau đảm bảo cho việc bảo hành bảo trì tốt nhất.
  • 2 Đại thiên á Sự lựa chọn tốt Nhất của quý kháchĐến với công ty Đại thiên Á, Quý khách có thể hoàn toàn tin tưởng và yên tâm về "Chất lượng, Độ thẩm mỹ, Tính an toàn và Giá cả" vì Thang máy Đại Thiên Á đang quy tụ những thành viên có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề và đa dạng trong lĩnh vực thang máy ở Việt Nam

Giới thiệu chung

-CÔNG TY THANG MÁY ĐẠI THIÊN Á KHẲNG ĐỊNH BẰNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHÂM

- Vôùi naêng löïc toát vaø nhöõng kinh nghieäm thöïc teá coäng vôùi khaû naêng taøi chính laønh maïnh        chuùng toâi coù theå cung caáp cho khaùch haøng moät saûn phaåm coâng ngheä chaát löôïng cao,              hoaøn toøan coù theå laøm thoûa maõn nhu caàu.

-        Ñoái vôùi dòch vuï haäu maõi (baûo haønh, baûo trì) chuùng toâi luoân ñem ñeán cho quyù khaùch moät söï an toaøn tuyeät ñoái baát keå thôøi gian naøo. Chuùng toâi nhaän thaáy raèng ñeå thang hieäu DTA luoân luoân laø thöông hieäu lôùn cho moïi coâng trình, thì chuùng toâi seõ khoâng ngöøng noå löïc caûi tieán chaát löôïng saûn phaåm cuõng nhö naâng cao dòch vuï cuûa mình.

-    Coâng ty chuùng toâi ñaõ hoïat ñoäng trong ngaønh thang maùy nhieàu naêm, coâng ty ñaõ laép ñaët vôùi moät soá löôïng thang maùy khaù lôùn theå hieän qua danh saùch caùc coâng trình ñaõ laép ñaët.

 

ÑAÏI THIEÂN AÙ

 

CUNG CAÁP - LAÉP ÑAËT – SÖÛA CHÖÕA – BAÛO TRÌ – THANG MAÙY

 

         §  Cung caáp nhöõng dòch vuï hoaøn haûo nhaát, toái öu nhaát cho khaùch haøng laø phöông chaâm hoaït ñoäng cuûa Coâng ty chuùng toâi.

§        Chuùng toâi, hôn ai heát, hieåu ñöôïc nhu caàu cuûa khaùch haøng, neân vieäc ñaùp öùng yeâu caàu cuûa khaùch haøng laø moái quan taâm haøng ñaàu cuûa Coâng ty. Moái quan heä hôïp taùc laâu daøi vôùi Quyù khaùch döïa vaøo chöõ tín cuøng vôùi chaát löôïng phuïc vuï.

§      Chuùng toâi luoân naâng cao chaát löôïng phuïc vuï quyù khaùch döïa vaøo nhöõng yù töôûng, coâng ngheä tieân tieán nhaát vaø khoâng ngöøng phaùt huy khaû naêng saùng taïo.

Hỗ trợ trực tuyến