Đang tải...
  • 2 Không ngừng sáng tạo - Không ngừng đổi mớiCùng sự phát triển là các nhu cầu tiện nghi, sang trọng cũng như đòi hỏi tính thẩm mỹ ngày một hoàn thiện hơn đối với sản phẩm thang máy. Đó chính là mục tiêu, là động lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ - công nhân viên Công ty thang máy Đại Thiên Á
  • 2 MẶT TIỀN THANG MÁY trang trí mặt tiền cửa tầng thang máy
  • 2 NHÀ Ở GIA ĐÌNH PHONG CÁCH NHÀ Ở GIA ĐÌNH ĐƯỢC THIẾT KẾ VỚI ĐỘ THẨM MỸ CAO- CÙNG VỚI CHẤT LƯỢNG HOÀN HẢO
  • 2 THANG MÁY - KARAOKE NICE CLUB33 Bàu Trảm - Q.Thanh Khê - TP.Đà Nẵng
  • 2 THANG MÁY MINI GIA ĐÌNH THANG MÁY MINI GIA ĐÌNH - THIẾT KẾ KHUNG NHÔM + VÁCH KÍNH CƯỜNG LỰC
  • 2 Thang Máy Đại Thiên Á - Sự Lựa Chọn tốt nhất CÔNG TY THANG MÁY ĐẠI THIÊN Á Đơn vị cung cấp lắp đặt thang máy tại Đà Nẵng và các tỉnh Miền Trung : Với Phương Châm phục vụ Khách Hàng : An toàn tuyệt đối Chất lượng hoàn hảo Đẳng cấp vượt trội Đầu tư hiệu quả cao An tâm sử dụng dài lâu ĐẠI THIÊN Á CHẤT LƯỢNG – UY TÍN – CHI PHÍ HỢP LÝ
  • 2 Với chế độ bảo trì và sửa chửa nhanh chóngChúng tôi khẳng định đem đến cho quý khách dịch vụ sửa chữa, bảo trì thang máy tốt nhất. Chúng tôi luôn dự phòng sẵn tại đủ chủng loại phụ tùng thiết bị để thay thế chủ yếu và đồng bộ cho nhiều thang máy nhãn hiệu khác nhau đảm bảo cho việc bảo hành bảo trì tốt nhất.

Giới thiệu chung

-CÔNG TY THANG MÁY ĐẠI THIÊN Á KHẲNG ĐỊNH BẰNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHÂM

- Vôùi naêng löïc toát vaø nhöõng kinh nghieäm thöïc teá coäng vôùi khaû naêng taøi chính laønh maïnh        chuùng toâi coù theå cung caáp cho khaùch haøng moät saûn phaåm coâng ngheä chaát löôïng cao,              hoaøn toøan coù theå laøm thoûa maõn nhu caàu.

-        Ñoái vôùi dòch vuï haäu maõi (baûo haønh, baûo trì) chuùng toâi luoân ñem ñeán cho quyù khaùch moät söï an toaøn tuyeät ñoái baát keå thôøi gian naøo. Chuùng toâi nhaän thaáy raèng ñeå thang hieäu DTA luoân luoân laø thöông hieäu lôùn cho moïi coâng trình, thì chuùng toâi seõ khoâng ngöøng noå löïc caûi tieán chaát löôïng saûn phaåm cuõng nhö naâng cao dòch vuï cuûa mình.

-    Coâng ty chuùng toâi ñaõ hoïat ñoäng trong ngaønh thang maùy nhieàu naêm, coâng ty ñaõ laép ñaët vôùi moät soá löôïng thang maùy khaù lôùn theå hieän qua danh saùch caùc coâng trình ñaõ laép ñaët.

 

ÑAÏI THIEÂN AÙ

 

CUNG CAÁP - LAÉP ÑAËT – SÖÛA CHÖÕA – BAÛO TRÌ – THANG MAÙY

 

         §  Cung caáp nhöõng dòch vuï hoaøn haûo nhaát, toái öu nhaát cho khaùch haøng laø phöông chaâm hoaït ñoäng cuûa Coâng ty chuùng toâi.

§        Chuùng toâi, hôn ai heát, hieåu ñöôïc nhu caàu cuûa khaùch haøng, neân vieäc ñaùp öùng yeâu caàu cuûa khaùch haøng laø moái quan taâm haøng ñaàu cuûa Coâng ty. Moái quan heä hôïp taùc laâu daøi vôùi Quyù khaùch döïa vaøo chöõ tín cuøng vôùi chaát löôïng phuïc vuï.

§      Chuùng toâi luoân naâng cao chaát löôïng phuïc vuï quyù khaùch döïa vaøo nhöõng yù töôûng, coâng ngheä tieân tieán nhaát vaø khoâng ngöøng phaùt huy khaû naêng saùng taïo.

Hỗ trợ trực tuyến